วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss

การใช้โปรแกรม spss
1. เปิดใช้โปรแกรม spss
2. เข้าไปเลือก variable view
3. ใส่ข้อมูลในช่อง 1 Name = เพศ , Type = Numeric , Width = 4
Values = ในช่อง Values = 1
Label = ช เลือก Add
Values = 2
Label = ญ เลือก Add เลือก OK
4. ใส่ข้อมูลในช่อง 2 Name = ด้านกระบวนการ โดยกำหนดค่าในแต่ละข้อดังนี้
Name = a1
Values = ในช่อง Values = 5
Label = มากที่สุด เลือก Add
Values = ในช่อง Values = 4
Label = มาก เลือก Add
Values = ในช่อง Values = 3
Label = ปานกลาง เลือก Add
Values = ในช่อง Values = 2
Label = น้อย เลือก Add
Values = ในช่อง Values = 1
Label = น้อยที่สุด เลือก Add
5. ใส่ข้อมูลจนครบทุกด้านคือ ด้านกระบวนการ,ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ,ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก,ด้านคุณภาพการให้บริการ
6. ใส่ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมทุกด้านใน Data View
7. เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการประมวลผล โดยเลือก Transform เลือก Compute Variable เพื่อเข้าไปประมวลผล โดยกำหนดให้ ด้านที่ 1 (ด้านกระบวนการ = Ta) ,ด้านที่ 2 (ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ = Tb) ,ด้านที่ 3 (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก = Tc) ,ด้านที่ 4 (ด้านคุณภาพการให้บริการ = Td)
8. ประมวลผลแต่ละด้าน โดยพิมพ์ Ta ในช่อง Target Variable เลือก sum จากช่อง Function group โดยใส่ข้อมูล [a1,a2,a3,a4]/4 เลือก ok ใส่ข้อมูลไปจนครบ Ta,Tb,Tc,Td
9. หาค่าเฉลี่ย โดยเลือก Analyze เลือก Descriptive Statistics Frequencies เลือก เพศ เลือกจนครบทุกด้าน เลือก ok เพื่อประมวลผล