วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

ศึกษาระบบข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)
๑. บริบทสถานศึกษา...โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่บ้านท่าแพใต้ เลขที่ ๒ ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๔๑๑๓๙๗ บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๑.๑ ตารางวา
สภาพชุมชน ประกอบด้วยชุมชนท่าแพเหนือ ท่าแพใต้ และชุมชนรอบๆในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชนบ้านนาเหนือ นอกจากนี้ยังมีชุมชนเขตบริการ เช่น ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาหลวงเสน เป็นต้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง มีรับราชการบ้างบางส่วน
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักเรียนรอบนอกบ้าง โดยเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา เดิมเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย/อนุบาล ถึง การศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
จุดเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)เป็นโรงเรียนของชุมชน สถานที่สวยงามเหมาะกับการใช้เป็นสถานที่ที่ใช้บริการด้านต่างๆให้กับชุมชน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา มุ่งจัดการศึกษาตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมที่ได้มาตรฐานและความเป็นเลิศสอดคล้องกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
จุดด้อย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)ยังขาดแคลนบุคคลากรบางวิชาเอกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น บุคลากรด้านดนตรีไทย จึงยังขาดแคลนและขาดการเชื่อมโยงกับการสร้างนักเรียนและการจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทย เป็นต้น
ข้อมูลนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน (ชาย ๑๐๙ คน , หญิง ๑๓๐ คน) รวม ๑๓๙ คน * หมายเหตุ ห้อง ๙ นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงมาร่วมฝากเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๘ ห้องเรียน (ชาย ๑๔๒ คน , หญิง ๑๑๖ คน) รวม ๒๕๘ คน * หมายเหตุ ห้อง ๙ นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงมาร่วมฝากเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘ ห้องเรียน (ชาย ๑๔๒ คน , หญิง ๑๒๒ คน) รวม ๒๖๔คน * หมายเหตุ ห้อง ๙ นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงมาร่วมฝากเรียน
รวมทั้งหมด มีจำนวนห้องเรียน ๒๔ ห้อง จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด ๓๙๓ คน จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด ๓๖๘ คน รวมนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๗๖๑ คน
ข้อมูลบุคลากร รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๕๗ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ๓ คน ครูประจำการ ๔๕ คน พนักงานจ้าง ๕ คน นักการ ๔ คน
ข้อมูลงานวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)ได้รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๘๐ ขึ้นไป เข้าเรียนในชั้นม.๑ จำนวน ๓ ห้องเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนโปรแกรม ประกอบด้วย ๓ โปรแกรมคือ โปรแกรมวิทย์-คณิต จำนวนนักเรียนที่รับ ๒๐ คน , โปรแกรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ จำนวนนักเรียนที่รับ ๒๐ คน , โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จำนวนนักเรียนที่รับ ๒๐ คน ซึงเป็นการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง เพราะนักเรียนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและเป็นผลผลิตของทางโรงเรียนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ส่วนนักเรียนในโปรแกรมทั่วไปจะมี ๕ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๕ คน จะสอบเข้าเรียนปกติตามแผนการสอบเข้าเรียนต่อทั่วไปพร้อมกับสถานศึกษาอื่นๆ
การนำนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนที่ได้ศึกษาจากการเรียนวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศไปประยุกต์ใช้คือ นำการทำ blog นำเสนองานต่อคณะกรรมการการประเมินครุต้นแบบของระดับเทศบาล โดยเสนองานให้กรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับระบบการทำงานของโรงเรียนโดยผ่านระบบสานสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น