วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ตามที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว และได้ส่งงานผ่านทางบล็อก คิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การสร้างบล็อกสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนบูรณาการการส่งงานหรือการทำกิจกรรมโดยการส่งงานไปยังบล็อก ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและช่วยให้ส่งงานได้รวดเร็ว นอกจากนี้ครูยังสามารถเก็บข้อมูล อาจจะเป็นเนื้อหา กิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคราวหลังได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำสื่อสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการทำงานด้านอื่น
ผลดีของการทำบล็อก
1.ส่งงานได้รวดเร็ว
2.เก็บข้อมูลไว้ศึกษาทีหลังได้
3.ให้ผู้อื่นศึกษาต่อได้
4.สามารถมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นความรู้ใหม่ๆได้ด้วย
5.เป็นสื่อที่ใช้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
6.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและชัดเจนจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้เขียนบล็อกมักจะเขียนเรื่องที่ตนถนัด ชอบและมีความรู้สึกในเรื่องนั้น
7. ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้มาจากผู้คนมากมาย และมักจะเปลี่ยนแปลงทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
8.เป็นเครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร เป็นต้น
ผลเสียของการทำบล็อก
1.องค์ความรู้ที่เราสร้างจะรู้เฉพาะคนที่ท่องโลกไซเบอร์เท่านั้น ส่วนคนที่ไม่มีความรู้ทางสารสนเทศจะไม่สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้เลย
2.โลกการสื่อสารไร้พรมแดนมีทั้งดีและไม่ดี เป็นเหมือนดาบสองคม บางกรณีอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงไปในบล็อกของเรา ทำให้เกิดข้อความไม่สุภาพและเป็นภัยต่อสังคมสารสนเทศได้
3.ผู้ที่สร้างบล็อกเองก็สามารถนำข้อความหรือเรื่องหมิ่นเหม่ที่เป็นภัยต่อสังคมมาลงในบล็อคเพื่อเผยแพร่สู่เยาวชนได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทัน ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต้องมีสติ คุณธรรมประกอบไปกับวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่เกิดกับสังคมให้มากที่สุด
ในการเรียนวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางด้านสื่อสารสนเทศอย่างมากมาย เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นใดได้ง่ายๆ เพราะในการเรียนวิชานี้เป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมอื่นใด และได้นำผลจากการกระทำนั้นๆมาเผยแพร่ เช่น การศึกษาดูงาน ได้ความรู้จากการเรียน การสร้างบล็อก และยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว คือ ความรัก ความเอื้ออาทรจากอาจารย์ จากเพื่อนๆ ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ รูปภาพและวีดิโอที่เพื่อนๆหลายคนนำมาเผยแพร่ผ่านทางบล็อกจะเป็นสื่อที่เป็นความทรงจำที่ดี นับว่าได้ทั้งความรู้และความรัก ขอบคุณตัวเองที่ได้ฉวยโอกาสในการเรียนป.บัณฑิตบริหารรุ่นสุดท้ายไว้ มีความสุขกับการคิดดีและการกระทำดีๆของตัวเองเสมอ...จนได้เจอสิ่งดีๆ ขอบคุณจริงๆค่ะ..."รัก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น